Categories

Soutěž

Pošli klíště - Pangamin

SOUTĚŽ JE UKONČENA A CENY BYLY ROZESLÁNY na tato jména:

Tereza Valentová z Kladna, Jana Klimentová, Jaroslav Němec Bystré u Poličky, Monika Lešinská z Kajlovce, Jana Obšilová ze Šternberka, Dominik Janouch Dolní Šlapanice, Josef Bauer Moravský Beroun, Jitka Veselá z Prahy 10, Věra Studeničová ze Semice, Věra Kavková ze Semice, Zuzana Šrámková z Kladna, Jan Havlátko Háj u Duchcova, Ivana Malasková Kunovice, Milena Svobodová Kunovice u Uh. Hradiště, Gabriela Pusztaiová z Desné, Oldřich Chudíček z Veselí nad Moravou a Pavla Miková z Prahy. Grarulujeme a děkujeme za tvůrčí nasazení při chytání nebo tvorbě klíšťat :)

___________________________

PŮVODNÍ ZADÁNÍ SOUTĚŽE:

Téměř každý z nás každoročně řeší problém, jak se ochránit před klíšťaty, jak předejít nemocem jako například borelióza. Nechodit do lesa, na louky nebo snad vynechat i park a zahradu? Nechat se očkovat nebo používat repelent? Ve spreji nebo v gelu? Ochranný obojek pro psa? Kolik do toho chci investovat…? Je ale i jiné řešení!

Věděli jste, že vitamíny skupiny B mají repelentní účinek? Při jejich dostatečně vysoké hladině v organismu se prostřednictvím potu vylučuje pro klíšťata a krev sající hmyz, jako například komáry, nepříjemný odér, který je odpuzuje.

Takového efektu můžete docílit i pravidelným užíváním doplňku stravy Pangamin. Používaly ho už naše babičky. Stejnou službu jako vám udělá i vašim čtyřnohým mazlíčkům.

Pangamin Klasik Pangamin® Dražé Kulinářské Pivovarské kvasnice

Jak soutěžit: 

Zapojit se do soutěže je jednoduché: Najdi, chytni, vytoč, zamáčkni, nafoť nebo nakresli, ale hlavně vlož jakékoliv klíště do obálky, nadepiš jí heslem „Pošli klíště!“, označ jménem a zpáteční adresou a odešli na adresu organizátora soutěže: Rapeto a.s., Čeliv 17, 349 53 Kokašice a my za prvních 100 zaslaných klíšťat pošleme zdarma jedno balení Pangaminu klasik!

Přidej se i TY: včasná a lety ověřená prevence se vyplatí! 

 

  • Do soutěže “Pošli klíště“ o 100 sáčků Pangaminu klasik bude zařazen každý starší 18 let, kdo se řádně registroval (formulář pod tímto textem) a odeslal poštou na adresu organizátora soutěže správně označenou a naplněnou obálku, jak je popsáno výše.

  • Na každého, kdo se s námi v dopise podělí o své zkušenosti s Pangaminem, čeká ještě dárek navíc!

  • Soutěž trvá do rozeslání všech 100 cen, nejdéle však do 30.6. 2017.

  • O ukončení soutěže budete informováni na těchto webových stránkách a na FB Pangamin.Úplná pravidla a podmínky spotřebitelské soutěže „Pošli klíště!“

tato úplná pravidla a podmínky spotřebitelské soutěže jsou jediným dokumentem, který závazně a úplně upravuje pravidla a podmínky spotřebitelské soutěže pořádané společností RAPETO a.s. s názvem „Pošli klíště!“ na území České republiky (dále také jen jako „soutěž“ nebo „spotřebitelská soutěž“).

1. Pořadatel

Spotřebitelskou soutěž pořádá společnost RAPETO a.s., IČ: 27125963, se sídlem Kokašice, Čeliv 17, PSČ: 349 53 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka č. 1754.

2. Termín a místo trvání soutěže

Soutěž probíhá na území České republiky v období od 1.4.2017 do rozdání všech kusů výher, nejpozději však do 30.6. 2017.

3. Účastníci soutěže

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let, která je svéprávná, má trvalý pobyt a adresu pro doručování na území České republiky a splní podmínky účasti v soutěži (dále také „účastník"). Osoby, které se do soutěže zapojí, přestože nebudou splňovat výše uvedená kritéria, se nepovažují za účastníky soutěže a nebudou do soutěže zařazeny.

4. Podmínky účasti v soutěži

Podmínkou účasti v soutěži je on-line registrace účastníka soutěže na internetové stránce www.pangamin.cz a následné odeslání poštovní zásilky nadepsané heslem „Pošli klíště!“ obsahující klíště obecné (Ixodes ricinus), tj. usmrcený exemplář klíštěte obecného nebo účastníkem soutěže vytvořenou fotografii, kresbu nebo jiné dílo znázorňující klíště obecné (dále jen „soutěžní zásilka“), v době trvání soutěže na adresu pořadatele soutěže RAPETO a.s., Kokašice, Čeliv 17, PSČ: 349 53. Soutěžní zásilka musí být čitelně označena jménem, příjmením a adresou pro doručování účastníka soutěže, přičemž uvedené údaje se musí shodovat s údaji uvedenými účastníkem soutěže v on-line registraci do soutěže na stránce www.pangamin.cz.

Pro posouzení, zda-li byla zásilka odeslána v době trvání soutěže, je rozhodující podací razítko provozovatele poštovních služeb uvedené na zásilce.

Každý účastník může soutěžit pouze jednou.

5. Výhra

Účastník soutěže, jehož zásilka bude mezi prvními sto zásilkami doručenými pořadateli, obdrží jedno balení doplňku stravy Pangamin® klasik 200 tablet (dále jen „výhra“).

Každý účastník soutěže, jenž v zásilce navíc uvede i své zkušenosti s doplňkem stravy –Pangamin®, obdrží od pořadatele drobný dárek.

Každému výherci výhry bude výhra zaslána na adresu, jež bude výhercem uvedena jako adresa pro doručování v on-line registraci, a to nejpozději do 15. dnů ode dne doručení výherní zásilky.

V případě, že si výherce nepřevezme zaslanou výhru, jeho výhra propadá ve prospěch pořadatele, který rozhodne o jejím dalším využití podle svého uvážení.

Maximální množství výhry a dárku na jednoho účastníka soutěže je 1 ks.

O vyčerpání výher a ukončení soutěže bude pořadatel informovat na webových stránkách www.pangamin.cz.

6. Další podmínky

6.1 Výhry budou distribuovány poštou. Pořadatel neodpovídá za nedoručené, poštou poškozené nebo ztracené zásilky s výhrou. Pořadatel neodpovídá za případnou nefunkčnost elektronických komunikačních zařízení či elektronické nebo mobilní sítě.

6.2 Vymáhání účasti či výhry v soutěži nebo dárků soudní cestou je vyloučeno, stejně tak vyplacení výher nebo dárků v hotovosti či jejich výměna za výhry nebo dárky jiné.

6.3 Účastník soutěže bude vyloučen ze soutěže v případě, že pořadatel nebo organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není fair play nebo není založeno na dovednostech soutěžícího dle soutěžních pravidel.

6.4 Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a rodinní příslušníci zaměstnanců pořadatele, a dalších firem, které se podílejí na této soutěži, ani osoby jim blízké.

6.5 Reklamovat závady na výhře nebo dárcích není možné.

6.6 Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je dodržovat.

6.7 Zároveň účastník soutěže vyjadřuje účastí v soutěži svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedených za účelem zaslání výhry, za účelem nabízení obchodu nebo služeb a pro marketingové účely pořadatele, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je společnost RAPETO a.s., IČ: 27125963, se sídlem Kokašice, Čeliv 17, PSČ: 349 53 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka č. 1754. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy soutěže. Tento dobrovolný souhlas uděluje účastník soutěže výše uvedenému správci na období 5 let od konce trvání soutěže. Účastník soutěže je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o něm zpracovávaných, a to jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak za přiměřenou úhradu. V případě porušení povinností správcem nebo zpracovatelem je účastník soutěže oprávněn požadovat, aby se správce či zpracovatel zdržel takového jednání, odstranil takto vzniklý stav či poskytl na svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění, aby provedl opravu nebo doplnění osobních údajů tak, aby byly pravdivé a přesné. V takovém případě je účastník soutěže rovněž oprávněn požadovat, aby byly jeho osobní údaje zablokovány nebo zlikvidovány, aby mu byla zaplacena peněžitá náhrada, jestliže bylo porušeno jeho právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména, případně je oprávněn se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě. Účastník soutěže si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese správce.

6.8 Účastník soutěže souhlasí se zveřejněním svého jména v rozsahu jméno, příjmení, město (např. Jan Novák, Praha 2) ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách www.pangamin.cz v rámci vyhlášení výsledků soutěže.

6.9 Účastí v soutěži účastník soutěže současně poskytuje pořadateli v neomezeném rozsahu a bezúplatně licenci užít účastníkem soutěže vytvořenou fotografii, kresbu nebo jiné dílo znázorňující klíště obecné, jež účastník soutěže zašle pořadateli v soutěžní zásilce, (dále jen „dílo“) ke všem způsobům užití, které jsou známy ke dni doručení soutěžní zásilky obsahující dílo na adresu pořadatele. Licence není omezena územně a je poskytována na dobu padesáti let s tím, že pokud účastník soutěže neoznámí písemně pořadateli před uplynutím této doby, že na ukončení poskytnuté licence trvá, prodlužuje se licence pokaždé vždy o stejnou dobu. Účastník soutěže svoluje k tomu, aby dílo bylo zveřejňováno, upravováno, měněno a dále zpracováváno, rozmnožováno, spojeno s jiným dílem, zařazeno do díla souborného, včetně změny názvu díla, to vše podle záměru pořadatele, a také aby je pořadatel uváděl na veřejnosti pod svým jménem. Účastník soutěže výslovně souhlasí s tím, že je pořadatel oprávněn oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence), jakož i s tím, že je pořadatel oprávněn licenci nebo její část postoupit na třetí osobu.

6.10 Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit, případně upravit její pravidla a podmínky po celou dobu jejího trvání a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách www.pangamin.cz.

6.11 Úplná pravidla této soutěže jsou k dispozici na www.pangamin.cz.

6.12 V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel, uvedeným v kterémkoli materiálu prezentujícím tuto soutěž, a těchto úplných pravidel, platí text těchto pravidel.

V Čelivi dne 4.4.2017