Nákupní košík

V košíku nemáte žádné zboží.

Obchodní podmínky

společnosti RAPETO a.s. pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na webové adrese www.pangamin.cz 

1. Úvodní ustanovení

1.1 Společnost RAPETO a.s., se sídlem Kokašice, Čeliv 17, PSČ: 349 53, IČ: 27125963, DIČ: CZ27125963, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudu v Plzni, oddíl B, vložka č. 1754 (dále jen „prodávající“), je provozovatelem internetového obchodu (dále jen „internetový obchod“). Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové adrese www.pangamin.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Kontaktní údaje prodávajícího jsou: 

 • adresa pro doručování: RAPETO a.s., Kokašice, Čeliv 17, PSČ: 349 53
  adresa elektronické pošty:  pangamin@pangamin.cz
 • IČ: 27125963
 • telefonické spojení: +420 374 692 506
 • banka Česká republika:  Komerční banka, a.s.
 • číslo účtu:   123-5208880257
 • kód banky:  0100
 • měna účtu: [CZK]
 • SWIFT:   KOMBCZPPXXX
 • IBAN:  CZ87 0100 0001 2352 0888 0257
 • banka Slovensko: Komerční banka, a.s.
 • číslo účtu: 123-5208970287
 • kód banky:  0100
 • měna účtu: [EUR]
 • SWIFT:   KOMBCZPPXXX
 • IBAN:   CZ97 0100 0001 2352 0897 0287

 (dále jen „účet prodávajícího“).

2. Předmět a povaha obchodních podmínek

2.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydány v souladu s ustanovením  § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“ nebo „občanský zákoník“), a tvoří nedílnou součást všech kupních smluv (smluv o dodávce zboží) uzavíraných mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „kupní smlouva“). 

2.2 Obchodní podmínky blíže vymezují a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu, a v souvislosti s užíváním webové stránky kupujícím. 

2.3 Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce a pouze české znění je závazné; překlady do jiných jazyků mají pouze informativní povahu. 

3. Objednání zboží a uživatelský účet

3.1 Na základě registrace kupujícího na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní na webové stránce, z něhož může objednávat zboží (dále jen „uživatelský účet“). Webové rozhraní obchodu umožňuje provádění objednávek zboží též bez registrace kupujícího na webové stránce, a to přímo z webového rozhraní obchodu.

3.2 Při registraci na webové stránce a/nebo při objednávání zboží podle čl. 3.1. je kupující povinen uvádět správně, úplně a pravdivě všechny požadované údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje o kupujícím uvedené v uživatelském účtu a/nebo při objednávání zboží podle čl. 3.1. jsou prodávajícím považovány za správné.

3.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen adresou elektronické pošty kupujícího a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do uživatelského účtu a zároveň bere na vědomí, že prodávající nenese žádnou odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího, zejména za jakoukoliv případnou škodu nebo újmu, která tím kupujícímu může vzniknout.

3.4 Kupující nesmí umožnit využívání svého individualizovaného uživatelského účtu třetím osobám.

3.5 Kupující bere na vědomí a výslovně souhlasí, že prodávající je oprávněn kdykoli zrušit uživatelský účet kupujícího, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužívá po dobu jednoho (1) roku, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

3.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. Uzavření kupní smlouvy

4.1 Webové rozhraní obchodu obsahuje přehled zboží navrhovaného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení ceny jednotlivého zboží a daně z přidané hodnoty a všech dalších souvisejících daní a poplatků.

4.2 Webové rozhraní obchodu dále obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky.

4.3 Přehled zboží navrhovaného prodávajícím k prodeji nepředstavuje nabídku prodávajícího ve smyslu § 1732 OZ, a prodávající není povinen kupní smlouvu ohledně tohoto zboží uzavřít. Tímto není dotčena možnost prodávajícího uzavřít s kupujícím kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

4.4 Zboží, včetně jeho ceny, je dostupné pouze po dobu, po kterou je zobrazeno na webovém rozhraní obchodu. V případě, že objednané zboží již není dostupné nebo se nedodává nebo nevyrábí, bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem sjednání dalšího postupu (např. nahrazení objednaného zboží jiným, zrušení objednávky apod.); prodávající může také přistoupit k odmítnutí a zrušení objednávky.

4.5 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), jednotkové ceně včetně DPH, množství objednávaného zboží a jeho celkové ceně;
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

5. Cena zboží a platební podmínky

5.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího;

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1 Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu v souladu s § 1829 odst. 1 OZ, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů. Uvedená lhůta běží ode dne: 

 • převzetí zboží kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (odlišnou od dopravce);
 • převzetí poslední dodávky zboží kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (odlišnou od dopravce), je-li předmětem několik druhů zboží nebo dodání několika částí;
 • nebo převzetí první dodávky zboží kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (odlišnou od dopravce), je-li předmětem pravidelná opakovaná dodávka zboží.
 • odesláním dopisu na adresu prodávajícího: Rapeto a.s. , Čeliv 17, Kokašice  3459 53 s následujícím textem: „Odstupuji tímto jednostranně od kupní smlouvy č. [***] uzavřené na základě objednávky č. [***] ze dne [***] a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží." s uvedením data, celého jméno a adresy kupujícího.
 • nebo odesláním emailu z elektronické adresy kupujícího na adresu pangamin@pangamin.cz s následujícím textem: „Odstupuji tímto jednostranně od kupní smlouvy č. [***] uzavřené na základě objednávky č. [***] ze dne [***] a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží." s uvedením data, celého jméno a adresy kupujícího.

7. Přeprava a dodání zboží, náklady na dopravu

7.1 Volbu způsobu dopravy provede kupující dle možností uvedených v objednávkovém formuláři ve webovém rozhraní obchodu před odesláním objednávky podle čl. 4.6. Uvedené podmínky platí pouze pro dodání zboží v rámci České republiky a Slovenské republiky. 

7.2 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Prodávající může odmítnout zvolený způsob dopravy, pokud by přepravní podmínky nebo okolnosti nebyly v souladu s podmínkami uvedenými na zboží. V takovém případě sdělí prodávající kupujícímu navrhovaný vhodný způsob přepravy.

7.3 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím náhrady nákladů za uskladnění, nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a požadovat na kupujícím náhradu nákladů za dopravu. Náhradu nákladů je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny v případě odstoupení od kupní smlouvy.

7.4 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.5 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen, a na případnou reklamaci ohledně porušení obalu nebude brán zřetel.

7.6 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

8. Jakost při převzetí, odpovědnost za vady a servis

8.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

8.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • je-li na výrobku, jeho obalu nebo v návodu vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití, skončí záruční doba uplynutím této lhůty;
 • vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba před dnem uplatnění reklamace;
 • vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem;
 • vada vznikla nevhodnou manipulací se zbožím nebo zanedbáním péče o zboží;
 • vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží; nebo
 • zboží bylo poškozeno živly.

9. Další práva a povinnosti smluvních stran

9.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. 

9.2 Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

9.3 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

9.4 Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením. Prodávající upozorňuje, že informace na webové stránce mohou být z části přebírány od třetích stran a mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodávající tedy nemůže bezvýhradně garantovat správnost obsahu webové stránky. Prodávající nenese vůči jiné straně odpovědnost za škody, způsobené použitím informací z internetového obchodu nebo z webové stránky.

10. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

10.1 Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu, který je dostupný na stránkách www.pangamin.cz v sekci Zásady ochrany osobních údajů.

10.2 Kupující má v rámci objednávky zboží nebo registrace uživatelského účtu možnost udělit prodávajícímu souhlas se zasíláním obchodních sdělení, a to zaškrtnutí příslušného políčka a jeho potvrzením. Pokud kupující udělil takto prodávajícímu souhlas se zasíláním obchodních sdělení, souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo závodem prodávajícího, a se zasíláním jakýchkoliv obchodních sdělení prodávajícího především ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím jeho poštovní adresy, adresy elektronické pošty, telefonního čísla, prostřednictvím automatických volacích zařízení, faxem či jiným obdobným způsobem včetně telemarketingu. Kupující může tento souhlas kdykoli písemně nebo elektronicky odvolat.

10.3 Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu, který je dostupný na stránkách www.pangamin.cz v sekci Zásady ochrany osobních údajů.

11. Ukládání cookies

11.1. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Další informace související s ukládáním cookies jsou dostupné na stránkách www.pangamin.cz v sekci Zásady ochrany osobních údajů. 

12. Doručování

12.1 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou při objednávce podle čl. 3.1. 

13. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

13.1 Práva a povinnosti plynoucí nebo související s kupní smlouvou, včetně mimosmluvní odpovědnosti, se řídí českým právním řádem. Příslušným pro řešení případných sporů je soud určený podle obecně závazných právních předpisů. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2 Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy pangamin@pangamin.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

13.3 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

13.4 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

13.5 Je-li některé ustanovení kupní smlouvy nebo obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho (1) ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.6 Obě smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolnosti, a ustanovení § 1765 odst. 1 a 1766 OZ se nepoužije.

13.7 Kupující prohlašuje, že si je vědom skutečné hodnoty poskytnutého plnění a bezvýhradně souhlasí se sjednanou cenou plnění.

13.8 Při pochybnostech o tom, zda bylo zboží dodáno nebo zda bylo provedeno jiné právní jednání (volání, odeslání elektronické či faxové zprávy, výzva, upomínka, apod.), je rozhodující výpis ze systému prodávajícího nebo příslušného dodavatele služeb prodávajícího.

13.9 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit, doplňovat či rušit. Veškeré právní vztahy vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím před nabytím účinnosti těchto obchodních podmínek zůstávají i nadále v platnosti, považují se ve svém souhrnu za kupní smlouvu a řídí se obchodními podmínkami v příslušném znění.

13.10 Kupující tímto výslovně přijímá následující ustanovení obchodních podmínek: čl. 2.2, 2.3., 3.5., 4.3., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9., 5.1., 6., 7.1., 7.2., 8., 9.1., 9.4., 10., 11. a čl. 13.

13.11 Pro prodávajícího je rozhodující celý a úplný obsah případné kupní smlouvy a odsouhlasení obchodních podmínek kupujícím je předpokladem uzavření kupní smlouvy. Tímto není vyloučena možnost prodávajícího uzavřít s kupujícím kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

13.12 Ustanovení čl. 6. a 8. těchto Obchodních podmínek se nevztahují na případy, kdy kupující jedná při uzavírání kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání; platí, že kupující jedná při uzavírání kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání pokud při vyplňování objednávkového formuláře ve webovém rozhraní obchodu vyplní údaj o svém identifikačním čísle (kolonka „IČ“). 

13.13 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

13.14 Kupující tímto prohlašuje, že se plně seznámil s obsahem obchodních podmínek a s významem jednotlivých ujednání před podáním objednávky podle čl. 4.5, a že veškerá ujednání obchodních podmínek jsou pro kupujícího jasná, srozumitelná, přehledná a čitelná bez zvláštních obtíží či omezení, a že mu byla sdělena srozumitelným a jasným způsobem. 

13.15 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 23. 5. 2018.


V Čelivi dne 23.5.2018

RAPETO a.s.

Pangamin logo bílé

Ještě u nás nemáte účet?

 • ihned získáte 50 Kč pro první nákup
 • 5% zpět z nákupu na bodové konto
 • sbírejte body za každý nákup
 • vyměňte body za slevu 
Zaregistrujte se

Cookies

Naše společnost používá soubory cookie ke správnému fungování vašeho oblíbeného e-shopu, k přizpůsobení obsahu stránek vašim potřebám, ke statistickým a marketingovým účelům. Kliknutím na tlačítko přijímám nám udělíte souhlas s jejich sběrem a zpracováním a my vám poskytneme ten nejlepší zážitek z nakupování.

Vaše nastavení souborů cookie

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookie v souladu s vlastními preferencemi a později podrobněji nastavit nebo kdykoli vypnout v patičce webu.

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí.

Personalizaci provádíme na základě vámi prohlíženého zboží. Dále pak upravujeme zobrazovaný obsah podle toho, co vás zajímá.

Tyto cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a za pomoci získaných dat pak můžeme zlepšovat zážitek z nakupování našim zákazníkům.

Tyto cookies jsou využívány reklamními a sociálními sítěmi včetně Googlu pro přenos osobních údajů a personalizaci reklam, aby pro vás byly zajímavé.